Reglement Stadsdichtersgilde

Algemeen

 • Het Stadsdichtersgilde ressorteert onder het Kunstplatform Veenendaal.
 • De leden van het Stadsdichtersgilde kunnen lid zijn van één van de overige
  commissies van het Kunstplatform Veenendaal.
 • De leden van het Stadsdichtersgilde voelen zich verbonden met Veenendaal.
 • De leden van het Stadsdichtersgilde worden in principe aangesteld voor een periode
  van minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar. Zij hebben als taak gedichten te schrijven
  over Veenendaal en actuele lokale gebeurtenissen of personen als inspiratiebron. De
  leden van het Stadsdichtersgilde zijn een promotor van poëzie in het algemeen en
  ambassadeurs van Veenendaal in het bijzonder.
 • De leden van het Stadsdichtersgilde leveren gezamenlijk gedichten voor activiteiten
  vanuit het Kunstplatform Veenendaal. De gemeente Veenendaal kan een of meer
  leden van het Stadsdichtersgilde uitnodigen om bij gelegenheden een gedicht te
  maken c.q. te presenteren.
 • Daarnaast publiceren de leden van het Stadsdichtersgilde maandelijks een
  stadsgedicht in een nader te bepalen lokale krant en/of websites/sociale netwerken.
 • Het Stadsdichtersgilde is ‘zichtbaar’ voor de lokale bevolking en bij toerbeurt draagt
  een lid van het Stadsdichtersgilde een gedicht bij de aangewezen gelegenheden
  persoonlijk voor. Indien als gevolg van overmacht deze persoonlijke overdracht niet
  mogelijk is zal, in overleg, een ander lid van het Stadsdichtersgilde het gedicht
  voordragen.
 • Bij het opstellen en voordragen van gedichten hebben de leden van het
  Stadsdichtersgilde alle vrijheid met dien verstande dat de gangbare fatsoensnormen
  in acht genomen worden.
 • Leden van het Stadsdichtersgilde ondernemen activiteiten in het kader van
  cultuureducatie. Zij leggen daartoe contacten met de scholen in Veenendaal. Het
  gilde biedt aankomende dichters kansen tot ontwikkeling en uitwisseling.
 • Aan lidmaatschap van het Stadsdichtersgilde is een jaarlijkse kleine financiële
  vergoeding verbonden. Het staat de leden van het Stadsdichtersgilde vrij om voor
  opdrachten – anders dan van gemeente of het Kunstplatform Veenendaal – een
  kleine vergoeding te vragen.
 • De gemeente stelt de leden van het Stadsdichtersgilde aan. De leden van het
  Stadsdichtersgilde worden, op voordracht van het Kunstplatform Veenendaal, voor
  een bepaalde periode benoemd door het college van burgemeester en wethouders
  (B&W). Wanneer tussentijds leden toetreden tot het gilde wordt het college van
  B&W hierover geïnformeerd.

Verkiezing leden van het Stadsdichtersgilde

 • Het Kunstplatform Veenendaal organiseert aan het eind van de twee jaar een
  verkiezing voor nieuwe leden van het Stadsdichtersgilde. Via een lokale krant worden aspirant-stadsdichters opgeroepen bij wijze van sollicitatie twee gedichten in te sturen (één over een Veenendaals onderwerp en één vrij qua onderwerp), een motivatiebrief en een relevant CV.
 • Het Kunstplatform Veenendaal benoemt een jury die uit de inzendingen een nieuwe
  stadsdichter kiest.
 • Het Stadsdichtersgilde bestaat uit minimaal 4 leden.
 • Tussentijds toetreden tot het Gilde is mogelijk, maar wel na het doorlopen van de
  procedure waarbij twee gedichten worden beoordeeld.

Criteria om toe te kunnen treden tot het Stadsdichtersgilde
1 Aantoonbare band met Veenendaal.
2 Kwaliteit gedicht(en) staat voorop.
3 Weet gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen.

September 2023